Nostalgia.

Title: Nostalgia.  52x60 Oil

Big and weird.